Вимога про надання інформації ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Гетьман»
Опубліковано 25 серпня 2020 року о 12:03

Антимонопольним комітетом України (далі - Комітет) проводиться дослідження питання додержання вимог законодавства про захист економічної конкуренції під час здійснення господарської діяльності державним підприємством спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт» (далі – ДП «Укрспирт») у 2019 році.

З огляду на зазначене, з метою повного, всебічного та об’єктивного проведення дослідження, керуючись статтями 7, 16, 22 та 221 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», Комітет вимагає у 7-денний строк з дня отримання цієї вимоги надати Комітету в паперовому та електронному вигляді (e-mail: apk@amcu.gov.ua) наступну інформацію:

1. Завірені належним чином копії установчих документів товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «Гетьман» (далі – Товариство) станом на момент отримання цієї вимоги.

2. Зазначити перелік товарів, під час виробництва яких Товариство використовує спирт етиловий (ректифікований).

У разі, якщо відповідь на це питання потребує опрацювання значного обсягу інформації, просимо надати узагальнену інформацію щодо груп товарів, під час виробництва яких Товариство використовує спирт етиловий (ректифікований).  

3. Який сорт спирту етилового (ректифікованого) Товариство використовує для виробництва товарів, вказаних у відповідь на пункт 2 цієї Вимоги? Чи є взаємозамінними для виробництва цих товарів різні сорти спирту етилового (ректифікованого)? Чи використовує Товариство або надає перевагу лише одному, певному сорту спирту, який через свої фізико-хімічні або органолептичні показники є унікальним? Просимо відповідь обґрунтувати.

Під час оцінки різних сортів спирту на взаємозамінність, просимо надати відповідь на питання: чи може Товариство замінити під час виробництва товару спирт одного сорту на спирт іншого сорту (або інший товар) таким чином, щоб така заміна не призвела до втрати якості товару, його кольору, смаку, зміни собівартості більш ніж на 5%, тощо.

4. Чи було укладено між Товариством та ДП «Укрспирт» договір поставки спирту етилового (ректифікованого) на 2019 рік? У разі позитивної відповіді – надати копії таких договорів (зі всіма невід’ємними частинами: додатками, додатковими угодами, протоколами розбіжностей, тощо).

5. Чи були укладені між Товариством та ДП «Укрспирт», іншими виробниками спирту етилового (ректифікованого), не пов’язаними з ДП «Укрспирт» відносинами контролю у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», договори комісії та договори поставки спирту на 2019 рік? У разі позитивної відповіді – надати копії таких договорів (зі всіма невід’ємними частинами: додатками, додатковими угодами, протоколами розбіжностей, тощо).

6. Зазначити, якому спирту етиловому (ректифікованому) надає перевагу Товариство: виробленому на виробничих майданчиках (заводах) ДП «Укрспирт» чи виробленому іншими суб’єктами господарювання (не пов’язаними з ДП «Укрспирт» відносинами контролю у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції»)? Просимо відповідь обґрунтувати. 

7. Зазначити, чим керується Товариство під час вибору виробника спирту етилового (ректифікованого)? Які фактори Товариство вважає для себе істотними, та/або такими, що мають вирішальний вплив при виборі постачальника товару. Просимо відповідь обґрунтувати. 

8. Вказати фактичні ціни закупівлі спирту етилового ректифікованого сорту «Люкс», виробленого ДП «Укрспирт», планові та фактичні обсяги поставки даного спирту протягом 2019 року. Запитувану інформацію зазначити у відповідних полях  Таблиці 1 (формат Excel).


Таблиця 1 


Період

Дата та номер договору поставки

Обсяг планових поставок спирту етилового ректифікованого

сорту «Люкс»,

декалітри

Обсяг фактичних поставок спирту етилового ректифікованого

сорту «Люкс», декалітри

Ціна спирту грн/дал

(без ПДВ)

Загальна вартість поставки спирту, грн

(без ПДВ)

Дата та номер ТТН


9. Зазначити, чи відбувалися обмеження обсягів поставок (реалізації) спирту етилового (ректифікованого) з боку ДП «Укрспирт» у 2019 році, зокрема, у липні місяці? У разі позитивної відповіді – просимо зазначити дату та обсяги недопоставленого спирту, причини обмеження поставок, тощо.

10. Вказати фактичні ціни закупівлі спирту етилового ректифікованого сорту «Люкс», виробленого іншими суб’єктами господарювання (не пов’язаними з ДП «Укрспирт» відносинами контролю у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції»), планові та фактичні обсяги поставки даного спирту Товариству протягом 2019 року. Запитувану інформацію зазначити у відповідних полях  Таблиці 2 (формат Excel).


Таблиця 2   


Період

Дата та номер договору поставки

Обсяг планових поставок спирту етилового ректифікованого

сорту «Люкс»,

декалітри

Обсяг фактичних поставок спирту етилового ректифікованого

сорту «Люкс», декалітри

Ціна спирту грн/дал

(без ПДВ)

Загальна вартість поставки спирту, грн

(без ПДВ)

Дата та номер ТТН


11. Як оцінює Товариство цінову політику ДП «Укрспирт» щодо спирту етилового (ректифікованого) у 2019 році, порівняно з 2018 роком? Чи змінилися підходи до формування ціни, умов отримання знижок, тощо. Просимо відповідь обґрунтувати.

12. Чи зверталося Товариство до ДП «Укрспирт» щодо встановлення та/або зміни ціни на спирт етиловий (ректифікований) протягом 2019 року? У разі позитивної відповіді - надати копії таких звернень та відповідей на них. Зазначити, які рішення були прийняті за результатами розгляду цих звернень.

13. Чи вважає Товариство ціни на спирт етиловий (ректифікований) ДП «Укрспирт» справедливими, економічно обґрунтованими та/або такими, що не дискримінують Товариство по відношенню до його конкурентів. Просимо відповідь обґрунтувати.

Крім того, Товариство може надати будь-яку інформацію, яка може сприяти повнішому, всебічному та об’єктивному встановленню обставин предмету дослідження.

Копії документів слід надати згідно з нумерацією пунктів цієї вимоги, з підписом керівника підприємства або уповноваженої особи у паперовому вигляді, інформацію, що запитується в табличному вигляді, необхідно надати в електронному вигляді у форматі «.xls» (Microsoft Office Excel 2003) на оптичному диску CD-R або DVD-R із зазначенням серії та номеру диску.

У разі підписання відповіді уповноваженою особою, яка не є керівником, до відповіді має бути долучено оригінал довіреності або іншого документа, який належним чином посвідчує повноваження особи-підписанта.

У разі надання інформації з обмеженим доступом (зокрема, конфіденційної інформації) необхідно: 1) зазначити, яка саме інформація має обмежений доступ, у тому числі які саме документи або частини документів містять інформацію з обмеженим доступом; та 2) надати обґрунтування щодо віднесення інформації до інформації із обмеженим доступом.

Крім того, Комітету надається неконфіденційна версія документів чи іншої інформації, зокрема з виключеною, зачорненою чи в інший спосіб зміненою інформацією, яка забезпечує достатній її захист та досягнення цілей, передбачених пунктами 2 та 3 частини третьої статті 221 Закону України «Про Антимонопольний комітет України».

У разі відсутності можливості надання запитуваної інформації у визначений вимогою строк не пізніше кінцевої дати на надання відповіді, визначеної у цій вимозі, Товариство може звернутися до Комітету з обґрунтованим клопотанням про продовження строку надання інформації на вимогу, із поясненням причин неможливості надання запитуваної інформації у визначений у вимозі термін.

Відповідно до статті 63 Закону України «Про захист економічної конкуренції» суб’єкти господарювання, пов’язані відносинами контролю, зобов’язані забезпечувати обмін інформацією між собою, та вживати інших заходів у такий спосіб та у такому обсязі, які б забезпечували запобігання вчиненню порушень законодавства про захист економічної конкуренції. Невиконання суб’єктами господарювання вимог щодо обміну інформацією не звільняє від відповідальності інших, пов’язаних з ним суб’єктів господарювання, яким повинна бути надана інформація чи які повинні були вжити інших заходів, необхідних для виконання вимоги уповноваженого органу Комітету.

Контактна особа Антимонопольного комітету України – Янова Юлія Володимирівна – начальник відділу ринків агропромислового комплексу, телефон – (044) 251-60-53, Студенецька Євгенія Валеріївна – провідний спеціаліст відділу ринків агропромислового комплексу, телефон – (044) 251-62-25*62-82, електронна адреса – apk@amcu.gov.ua

Згідно із пунктами 13, 14, 15 статті 50 та статтею 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» неподання органу Антимонопольного комітету України інформації в установлені строки, подання інформації в неповному обсязі у встановлені строки, подання недостовірної інформації визнаються порушенням законодавства про захист економічної конкуренції і тягнуть за собою відповідальність у вигляді штрафу у розмірі до одного відсотка доходу (виручки) суб’єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.

З метою уникнення можливого знищення інформації, яка використовується під час підготовки відповідей на запитання цієї вимоги державний уповноважений застерігає Товариство від вчинення таких дій. Державний уповноважений може запитувати додаткову або уточнюючу інформацію у межах розгляду зазначеної справи. Відповідно, Товариство повинно запобігти знищенню інформації у будь-якому вигляді, яка має відношення до розгляду зазначеної справи.

Більше за темою
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux