Положення про Громадську раду

Опубліковано 27 серпня 2019 року о 13:26

Положення про Громадську раду при Антимонопольному комітеті України

1. Громадська рада при Антимонопольному комітеті України  (далі – Громадська рада, Рада) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом, утвореним для сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики.

2. Громадська рада створюється з метою здійснення координації заходів, пов’язаних із проведенням консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики у сфері захисту економічної конкуренції, для врахування громадської думки в процесі підготовки, прийняття та реалізації рішень Антимонопольного комітету України.

3. У своїй діяльності Громадська рада керується Конституцією України та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.  

4. Положення про Громадську раду розробляється Громадською радою, схвалюється на її засіданні та затверджується Антимонопольним комітетом України (далі – Комітет). Положення про Громадську раду оприлюднюється на офіційному веб-сайтіКомітету протягом трьох робочих днів з моменту затвердження. Розроблення та затвердження змін до Положення про Громадську раду при Антимонопольному комітеті України здійснюється в тому ж порядку, що й розроблення та затвердження цього Положення.

5. Основними завданнями Громадської ради є:

 • сприяння реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;
 •  здійснення громадського контролю за діяльністю Комітету;
 •  сприяння врахуванню Комітетом громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

6. Громадська рада відповідно до покладених на неї основних завдань:

 • готує і подає Комітету пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю, а також щодо проведення консультацій, не передбачених таким планом;
 • готує та подає Комітету пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю;
 • подає Комітету обов’язкові для розгляду пропозиції з питань, щодо яких Комітет проводить консультації з громадськістю, а також щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної політики у сфері розвитку економічної конкуренції, конкурентної політики, демонополізації економіки, удосконалення роботи Комітету та інших питань, віднесених до компетенції Комітету;
 • здійснює відповідно до законодавства громадську експертизу діяльності Комітету та громадську антикорупційну експертизу нормативно-правових актів та проектів нормативно-правових актів, розробником яких є Комітет;
 • здійснює громадський контроль за врахуванням Комітетом пропозицій та зауважень громадськості, забезпеченням Комітетом прозорості та відкритості його діяльності, доступу до публічної інформації, яка знаходиться у його володінні, а також дотриманням Комітетом нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;
 • розробляє та подає на розгляд Комітету пропозиції до плану проведення консультацій з громадськістю;
 • здійснює інші заходи щодо організації та проведення консультацій з громадськістю з метою реалізації державної політики у сфері захисту економічної конкуренції;
 • опрацьовує отримані за результатами проведення консультацій з громадськістю пропозиції і зауваження з питань формування та реалізації державної політики у сфері захисту економічної конкуренції і подає їх Комітету;
 • інформує в обов’язковому порядку громадськість, зокрема через засоби масової інформації,  про свою діяльність, прийняті рішення та стан  їх виконання на офіційному веб-сайті Комітету та іншим прийнятним способом;
 • збирає, узагальнює та подає Комітету інформацію про пропозиції інститутів громадянського суспільства щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення;
 • проводить дослідження, необхідні для підготовки проектів рішень Комітету з актуальних питань, віднесених до його компетенції;
 • аналізує стан та тенденції розвитку законодавства про захист економічної конкуренції щодо пріоритетів і напрямів конкурентної політики;
 • організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань, пов’язаних із захистом економічної конкуренції;
 • готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.

7. Громадська рада має право:

 • утворювати постійні та тимчасові робочі органи (президію, правління, секретаріат, комітети, комісії, експертні, робочі групи тощо);
 • залучати до роботи Ради працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних інститутів громадянського суспільства, експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців (за згодою);
 • організовувати й проводити семінари, конференції, засідання за круглим столом та інші заходи;
 • отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення діяльності Ради;
 • отримувати від Комітету проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю, у триденний строк після початку таких консультацій;
 • розробляти, затверджувати та керуватися в роботі внутрішніми документами Громадської ради (зокрема, регламентом, планом-графіком засідань, планом роботи тощо).
 • приймати рішення про виключення з числа членів Громадської ради та прийом нових членів до складу Ради в порядку, встановленому цим Положенням.

8. Члени Громадської ради мають право:

 • брати участь у підготовці та прийнятті рішень Громадської ради, формуванні та діяльності її постійних або тимчасових робочих органів, у заходах Громадської ради;
 • вносити пропозиції щодо розгляду питань на засіданнях Громадської ради;
 • ініціювати створення постійних або тимчасових робочих органів Ради (секцій, експертних та робочих груп тощо), брати участь у їх роботі, очолювати їх;
 • ініціювати залучення представників органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, вітчизняних і міжнародних інститутів громадянського суспільства, експертних та наукових організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців (за згодою) до вивчення та вирішення питань, що розглядаються на засіданнях Громадської ради; 
 • добровільно виходити зі складу Громадської ради.

9. Члени Громадської ради здійснюють свою діяльність на громадських засадах. Члени Ради мають право доступу в установленому порядку до приміщень Комітету.

10. Члени Громадської ради зобов’язані:

 • дотримуватися вимог цього Положення та рішень Ради;
 • брати активну участь у діяльності Ради;
 • утримуватися від коментарів, що можуть бути сприйняті як позиція Ради, до остаточного прийняття Громадською радою відповідного рішення.

11. Доступ Громадської ради до інформації з обмеженим доступом здійснюється відповідно до вимог законодавства.

12. До складу Громадської ради можуть бути обрані представники громадських об’єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих спілок, професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об’єднань, недержавних засобів масової інформації (далі – інститути громадянського суспільства), які зареєстровані в установленому порядку і провадять діяльність на території України.

До складу Громадської ради можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які провадять свою діяльність у сфері, пов’язаній з діяльністю Комітету, та в статуті (положенні) яких визначені відповідні цілі й завдання діяльності.

Інститут громадянського суспільства незалежно від своєї організаційної структури та наявності місцевих осередків (відокремлених підрозділів, філій, представництв, місцевих організацій тощо) для участі в установчих зборах делегує одного представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу Громадської ради.

До складу Громадської ради не може бути обрано представників інститутів громадянського суспільства, які є народними депутатами України, депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад, посадовими особами органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування.

13. Строк повноважень складу Громадської ради становить два роки.

14. Кількісний склад Громадської ради визначається рішенням установчих зборів та не може становити більш як 35 осіб.

15. Склад Громадської ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за осіб, які особисто присутні на установчих зборах та кандидатури яких були внесені інститутами громадянського суспільства (тут і надалі в цьому Положенні рейтингове голосування передбачає, що прийнятим вважається рішення або обраним вважається кандидат, яке(ий) набрало(в) найбільшу кількість голосів).

16. Склад Громадської ради затверджується Комітетом на підставі протоколу установчих зборів і оприлюднюється на його офіційному веб-сайті протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.

17. Зміни до складу Громадської ради (включення/виключення до/зі складу Громадської ради) приймаються рішенням Ради та затверджуються Комітетом.

18. До складу Громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства.

19. Членство в Громадській раді припиняється на підставі її рішення в разі:

 • подання членом Ради відповідної заяви;
 • систематичної відсутності члена Громадської ради на її засіданнях (два і більше разів поспіль) без поважних причин (повідомлення члена Ради про скликання засідання з порушенням строку, встановленого пунктом 30 цього Положення, є поважною причиною відсутності члена Ради);
 • надходження повідомлення від інституту громадянського суспільства за підписом керівника, якщо інше не передбачено його установчими документами, про відкликання свого представника та припинення його членства в Громадській раді;
 • скасування державної реєстрації інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу Громадської ради;
 • неможливості члена Громадської ради брати участь у роботі Ради за станом здоров’я, визнання його у судовому порядку недієздатним або обмежено дієздатним;
 • обрання члена Громадської ради народним депутатом України, депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад або призначення на посаду в органі державної влади, органі влади Автономної Республіки Крим, органі місцевого самоврядування;
 • набрання законної сили обвинувальним вироком щодо члена Громадської ради;
 • смерті члена Громадської ради.

20. У разі припинення будь-якою особою членства в Громадській раді її місце займає наступний за черговістю кандидат до складу Громадської ради, який набрав найбільшу кількість голосів за результатами проведення рейтингового голосування на установчих зборах. Рішення про це приймається на найближчому засіданні Ради.

Зміни у складі Громадської ради затверджуються рішенням Комітету на підставі протоколу засідання Ради. Комітет оприлюднює відомості про такі зміни на своєму офіційному веб-сайті або іншим прийнятним способом протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.

Якщо не менш як за один рік до закінчення повноважень Громадської ради черговість для набуття в ній членства вичерпана та чисельність членів Громадської ради становить менше половини її загального складу, визначеного на установчих зборах, Комітет вживає заходів для доукомплектування складу Ради в порядку, встановленому цим Положенням для формування складу Ради. 

21. Дострокове припинення діяльності Громадської ради здійснюється в разі:

 • коли засідання Ради не проводилися протягом двох кварталів;
 • невиконання Радою без об’єктивних причин більшості заходів, передбачених річним планом її роботи;
 • прийняття відповідного рішення на її засіданні;
 • реорганізації або ліквідації Комітету.

Рішення про припинення діяльності Громадської ради оформляється розпорядженням Комітету.

У разі припинення діяльності Громадської ради з підстав, передбачених абзацами другим – четвертим цього пункту, Комітет утворює протягом 15 календарних днів відповідно до вимог цього Положення ініціативну групу з підготовки установчих зборів з метою формування нового складу Громадської ради.

22. Громадську раду очолює голова, який обирається на її першому засіданні з числа її членів шляхом рейтингового голосування.

Одна й та сама особа не може очолювати одночасно більш як одну громадську раду, утворену відповідно до вимог Типового положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 р. № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики».

23. Голова Громадської ради має заступника, який обирається з числа членів Ради строком на два роки шляхом рейтингового голосування. 

24. Повноваження голови Громадської ради припиняються за рішенням Ради у разі подання ним відповідної заяви, припинення його членства у Раді, висловлення йому недовіри Громадською радою, а також у випадках, передбачених цим Положенням.

У разі припинення повноважень голови Громадської ради, до обрання нового голови його обов’язки виконує визначений рішенням Громадської ради заступник голови Ради, якщо інше не передбачено її рішенням.

25. Голова Громадської ради:

 • організовує діяльність Ради;
 • організовує підготовку й проведення засідань Ради, головує під час їх проведення;
 • підписує документи від імені Громадської ради;
 • представляє Громадську раду у взаємовідносинах з Кабінетом Міністрів України, центральними й місцевими органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації.

26. Голова Громадської ради може брати участь у засіданнях Комітету та його колегіальних органів.

27. Голова, а за його відсутності - заступник голови, головує на засіданнях Громадської ради.  У випадку відсутності голови Громадської ради чи його заступника, на засіданні головує один із членів Ради за рішенням Ради.

28. Громадська рада провадить свою діяльність відповідно до затверджених нею планів роботи. Основною формою роботи Ради є чергові та позачергові засідання.

29. Чергові засідання Громадської ради скликаються головою Громадської ради та проводяться в разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал.

30. Позачергові засідання Громадської ради можуть скликатися за ініціативи голови Громадської ради, Голови Комітеу, одного або кількох членів Ради за умови підтримки цієї ініціативи третиною загального складу членів Ради, висловленої в результаті голосування  за допомогою електронної пошти чи іншим визначеним Громадською радою способом.

Повідомлення про скликання засідань Громадської ради, у тому числі позачергових, доводяться до відома кожного її члена не пізніше ніж за два робочих дні до їх початку, а також оприлюднюються на офіційному веб-сайті Комітету. 

31. Голова Громадської ради інформує Голову Комітету про проведення засідання Ради та подає матеріали з питань, що виносяться на засідання Ради, не пізніше ніж за п’ять робочих днів до засідання. 

32. Проекти рішень та матеріали до розгляду  Громадської ради вносяться на розгляд членів Ради шляхом розсилання їх електронною поштою чи іншим визначеним Громадською радою способом:

 • до чергових засідань – не пізніше ніж за три робочих дні;
 • до позачергових засідань – не пізніше  ніж за один робочий день.

33. У засіданнях Громадської ради також можуть брати участь працівники Комітету, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери його управління, інших органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян, засобів масової інформації та наукових установ.

34. За запрошенням голови Громадської ради в її засіданнях можуть брати участь інші особи. 

35. У засіданнях Громадської ради бере  участь з правом дорадчого голосу Голова Комітету, його заступники або інший уповноважений представник Комітету.

36. Засідання Громадської ради проводяться відкрито. 

37. Регламент проведення засідання Громадської ради визначається Радою на її засіданні за пропозицією головуючого на засіданні Ради.

38. Засідання Громадської ради є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як половина членів загального складу Ради (наявність кворуму). 

39. У разі, якщо засідання Громадської ради не відбулось у зв’язку з відсутністю кворуму, голова Ради може скликати позачергове засідання у строк не раніше ніж через п’ять робочих днів з дати засідання, що не відбулось. У такому випадку засідання вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як четверта частина загального складу Ради.

40. Членство в Громадській раді є індивідуальним. У вийняткових випадках за рішенням Ради до участі в засіданні може бути допущено представника члена Ради на підставі відповідної довіреності. При цьому член Ради повинен не пізніше ніж за один робочий день до її засідання повідомити секретаря Ради про участь такого представника у засіданні Громадської ради. У разі, якщо більше ніж на чотирьох засіданнях поспіль присутній представник члена Ради за довіреністю, то на чергове засідання Громадської ради виноситься питання про виключення зі складу відсутнього члена Ради.

41. Рішення Громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні. У разі незгоди з ухваленим рішенням член Ради має право зазначити про це в її рішенні та письмово викласти окрему думку, що долучається до відповідного рішення.

42. Рішення Громадської ради з оперативних, невідкладних питань у випадках, коли проекти таких рішень Ради заздалегідь не готувалися, можуть ухвалюватися на засіданнях Громадської ради лише у випадках наявності підтверджень того, що з цими проектами рішень змогли ознайомитися не менше двох третин присутніх членів Ради.

43. У разі неможливості проведення засідань у порядку, передбаченому цим Положенням, та з метою оперативності й невідкладності у прийнятті рішень Ради засідання Громадської ради можуть проводитись у телефонному (селекторному) режимі, внесення пропозицій та голосування членів Громадської ради можуть відбуватися заочно з використанням факсу та/або електронної пошти. 

44. Рішення Громадської ради приймаються з кожного питання порядку денного й оформляються протоколом.

45. Протокол кожного засідання Громадської ради складає секретар Ради. Протокол підписує голова та секретар Ради.

46. Установчі документи, склад Громадської ради, протоколи засідань, прийняті рішення та інформація про хід їх виконання, а також інші відомості про діяльність Громадської ради в обов’язковому порядку розміщуються на офіційному веб-сайті Комітету в рубриці «Громадська рада». 

47. Рішення Громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов’язковими для розгляду Комітету. 

48. Рішення Комітету, прийняте за результатами розгляду пропозицій Громадської ради, не пізніше ніж у десятиденний строк після його прийняття в обов’язковому порядку доводиться до відома членів Ради та громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті Комітету.

49. Інформація про прийняте рішення має містити відомості про врахування пропозицій Громадської ради або причини їх відхилення.

50. На засіданнях Громадської ради, які проводяться за участю представників Комітету в І кварталі кожного року, обговорюється звіт про виконання плану її роботи за минулий рік та схвалюється підготовлений нею план на поточний рік. Річний план роботи та звіт про його виконання оприлюднюється на офіційному веб-сайті Комітету.

51. Функції секретаря Громадської ради виконує член Ради, обраний шляхом рейтингового голосування. Також, у разі необхідності, із числа членів Ради може бути обрано Секретаріат Громадської ради у складі трьох осіб.

За заявою Громадської ради Голова Комітету може покласти здійснення функцій секретаря Громадської ради на представника Комітету.

За згодою Голови Комітету та членів Громадської ради до складу Секретаріату Громадської ради може бути включено працівника Комітету.

Інформаційний супровід, технічне забезпечення та створення умов для роботи Ради і проведення її засідань (підготовка зали) здійснює структурний підрозділ Комітету, відповідальний за зв’язки з громадськістю, взаємодію з засобами масової інформації та забезпечення доступу до публічної інформації.

52. Громадська рада має бланк зі своїм найменуванням.

53. Переобрання складу Громадської ради відбувається шляхом проведення нових установчих зборів Ради. Відповідна процедура починається не пізніше ніж за 60 календарних днів до закінчення її повноважень утворенням Головою Комітету ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування нового складу Ради (далі – ініціативна група). 

54. Кількісний та персональний склад ініціативної групи затверджується з урахуванням пропозицій Громадської ради. До складу ініціативної групи входять делеговані члени діючої Ради (якщо її повноваження не були припинені достроково), представники інститутів громадянського суспільства, які не представлені у складі Ради, та представники Комітету.

Персональний склад ініціативної групи Комітет оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті протягом п’яти робочих днів з дня її утворення.

55. Не пізніше ніж за 45 календарних днів до проведення установчих зборів Комітет в обов’язковому порядку оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті підготовлене ініціативною групою та погоджене з Комітетом повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім’я, електронну адресу й номер телефону відповідальної особи. 

56. Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

До заяви додаються:

 • рішення, прийняте в порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства, про делегування для участі в установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради;
 • біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, контактної інформації;
 • копія виписки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій та витяг із статуту (положення) інституту громадянського суспільства щодо цілей і завдань його діяльності, засвідчені в установленому порядку;
 • інформація про отримання інститутом громадянського суспільства як володільцем бази персональних даних його членів згоди делегованого ним представника на обробку його персональних даних;
 • інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства (відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання інститутом громадянського суспільства відповідному органу письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості тощо) протягом року до дня подання заяви (у разі, коли інститут громадянського суспільства працює менше року, — за період діяльності);
 • відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону.
 • Приймання заяв для участі в установчих зборах припиняється за 30 календарних днів до їх проведення.

57. У разі виявлення невідповідності документів, поданих інститутом громадянського суспільства, встановленим цим Положенням вимогам ініціативна група не пізніше ніж за 15 календарних днів до проведення установчих зборів письмово та в електронній формі інформує про це інститут громадянського суспільства з пропозицією щодо їх усунення протягом семи календарних днів.

58. За результатами перевірки документів, поданих інститутами громадянського суспільства, на відповідність встановленим цим Положенням вимогам ініціативна група складає за 7 календарних днів до проведення установчих зборів список кандидатів до складу громадської ради, які братимуть участь в установчих зборах, та список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови.

Підставами для відмови представнику інституту громадянського суспільства в участі в установчих зборах є:

 • невідповідність документів, поданих інститутом громадянського суспільства, вимогам цього Положення;
 • неусунення інститутом громадянського суспільства невідповідності поданих документів вимогам, встановленим цим Положенням, у строк, визначений пунктом 57 цього Положення;
 • невідповідність інституту громадянського суспільства або делегованого ним представника вимогам, встановленим пунктом 12 цього Положення;
 • недостовірність інформації, що міститься в документах, поданих для участі в установчих зборах;
 • відмова інституту громадянського суспільства від участі в установчих зборах шляхом надсилання ініціативній групі офіційного листа;
 • перебування інституту громадянського суспільства, який делегував свого представника для участі в установчих зборах, у процесі припинення.

59. Список кандидатів до складу громадської ради, які братимуть участь в установчих зборах, та список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови, інформація про результати діяльності інститутів громадянського суспільства за останній рік, біографічні довідки делегованих ними представників, а також уточнена інформація про дату, час та місце проведення установчих зборів, погоджена з органом, оприлюднюються не пізніше ніж за три робочих дні до проведення установчих зборів на офіційному веб-сайті органу.

60. Під час проведення установчих зборів, які відкриває уповноважений представник ініціативної групи, з числа кандидатів до нового складу Громадської ради обирається лічильна комісія, голова зборів, секретар, заслуховується інформація голови або іншого уповноваженого члена попереднього складу громадської ради про її діяльність, якщо така рада була утворена, а також обираєтьсяновий склад Громадської ради. 

61. Представник ініціативної групи доповідає на установчих зборах про результати діяльності ініціативної групи, надає інформацію про дотримання передбачених цим Положенням строків організації проведення установчих зборів, надає інформацію про заяви, що надійшли до ініціативної групи, та про рішення ініціативної групи за результатами їх розгляду; зокрема в разі, якщо до списку учасників установчих зборів не включено певного заявника(ів), наводиться інформація, яка стала підставою для невключенняпевного заявника(ів) до списку учасників установчих зборів. 

62. За результатами наданої представником ініціативної групи та іншими учасниками установчих зборів інформації установчі збори затверджують остаточний список учасників, схваливши рішення ініціативної групи про список учасників установчих зборів або скоригувавши такий список у разі, якщо до цього списку було безпідставно включено та/або не включено певних заявників.

63. Рішення установчих зборів оформляється протоколом, який складається протягом трьох робочих днів з моменту проведення установчих зборів, підписується головою та секретарем установчих зборів і подається Комітету.

Протокол установчих зборів, відомості про склад Громадської ради Комітет оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті протягом трьох робочих днів з моменту його надходження.

Директор Департаменту організаційної роботи та забезпечення Ю. Мельник

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2019 р. № 353 Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux