• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • English
Положення про територіальні осередки Громадської ради
Опубліковано 27 серпня 2019 року о 13:43

Положення про територіальні осередки Громадської ради при Антимонопольному комітеті України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі

Положення про територіальні осередки Громадської ради при Антимонопольному комітеті України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (надалі – Положення) регулює особливості створення та діяльності територіальних осередків як тимчасово консультативно-дорадчих робочих органів Громадської ради. Це Положення розроблено на підставі пункту 7 Положення про Громадську раду при Антимонопольному комітеті України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 28 грудня 2015 року № 42-пр, затверджується Громадською радою при Антимонопольному комітеті України (далі – Громадська Рада) за погодженням з Антимонопольним комітетом України (далі – Комітет).

1. Територіальний осередок Громадської ради при Антимонопольному комітеті України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (надалі – Осередок) є тимчасовим робочим органом Громадської ради, який створюється з метою забезпечення реалізації її завдань.

2. Осередки формуються для сприяння участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю територіальних відділень Комітету, налагодження ефективної взаємодії територіальних відділень Комітету з громадськістю, врахування громадської думки під час реалізації державної політики, і здійснюють свою діяльність на громадських засадах.

3. У своїй діяльності Осередок керується Конституцією України та законами України, актами Президента України, постановою Кабінету Міністрів України «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» від 03 листопада      2010 року № 996, іншими актами Кабінету Міністрів України, Положенням про Громадську раду при Антимонопольному комітеті України, а також цим Положенням. 

4. Основними завданнями Осередку є:

 • сприяння реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;
 • здійснення громадського контролю за діяльністю територіальних відділень Комітету;
 • сприяння врахуванню територіальними відділеннями Комітету громадської думки під час формування та реалізації державної політики у сфері захисту економічної конкуренції;
 • участь в організації заходів, пов'язаних з проведенням територіальними відділеннями Комітету консультацій з громадськістю з питань політики у сфері захисту економічної конкуренції;
 • підготовка пропозицій з питань, щодо яких територіальні відділення Комітету проводять консультації з громадськістю, а також  до проектів нормативно-правових актів, які регулюють питання розвитку конкуренції, конкурентної політики, демонополізації економіки тощо, розробниками яких є органи Комітету;
 • участь, за пропозицією керівників територіальних відділень Комітету, у підготовці найважливіших рішень з основних напрямів діяльності територіальних відділень та, у разі схвалення в установленому порядку таких рішень, проведення моніторингу їх реалізації;
 • підготовка пропозицій до орієнтовного плану проведення консультацій територіальних відділень Комітету з громадськістю із зазначенням строків проведення публічних громадських обговорень;
 • підготовка пропозицій щодо форм та способів проведення консультацій з громадськістю, які вносяться на розгляд та погодження територіальних відділень Комітету;
 • інформування територіальних відділень Комітету про результати проведення консультацій з громадськістю та доведення до відома широкої громадськості, зокрема через регіональні засоби масової інформації, відомостей про діяльність Осередку й прийняті ним рішення.

5. Осередок має право:

 • проводити засідання з питань, що належать до компетенції Осередку;
 • одержувати від членів Осередку необхідні матеріали, інформацію для вирішення питань,
 • що належать до компетенції Осередку.

6. Члени Осередку зобов'язані:

 • дотримуватися вимог цього Положення, рішень Громадської ради;
 • брати активну участь у діяльності Осередку, вносити на розгляд Осередку питання в межах компетенції Осередку;
 • утримуватися від надання коментарів, що можуть бути сприйняті як позиція Осередку чи Громадської ради, до остаточного прийняття Осередком чи Громадською радою Комітету відповідного рішення.
 • До складу Осередку можуть входити представники громадських об'єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих спілок, професійних спілок та їх об'єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об'єднань , недержавних засобів масової інформації (надалі – інститути громадянського суспільства), які зареєстровані в установленому порядку і проводять діяльність на території України у сфері, що пов'язана з діяльністю Комітету та в статуті ( положенні) яких визначені відповідні цілі і завдання діяльності.

8. Осередок формується у кількості не менше трьох осіб. Персональний склад Осередку затверджується Громадською Радою  і діє протягом строку повноважень чинного складу Громадської Ради. Члени Осередку можуть бути переобрані достроково за рішенням Громадської Ради.

До складу Осередку може входити один представник від кожного інституту громадянського суспільства незалежно від його організаційної структури та наявності місцевих осередків (відокремлених підрозділів, філій, представництв, місцевих організацій тощо). До складу Осередку можуть входити члени Громадської Ради.До складу Осередку не може входити представник інституту громадянського суспільства, який є народним депутатом України, депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад, посадовою особою органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування.

10. Формування Осередку здійснюється Громадською радою за ініціативою представників інститутів громадянського суспільства у координації з територіальним відділенням Комітету. Представники інститутів громадянського суспільства подають через відповідне територіальне відділення Комітету заяви до Громадської ради про набуття членства у відповідному Осередку. Територіальне відділення Комітету попередньо опрацьовує заяви на відповідність критеріям членства в Осередку, передбаченим цим Положенням, надає відповідні консультації кандидатам та передає заяви до Громадської ради.

11. Громадська рада Комітету розглядає заяви та приймає рішення про формування відповідного Осередку та затвердження його складу на підставі висновків регламентного комітету Громадської ради.

12. Припинення членства в Осередку здійснюється на підставі рішення Громадської ради:

 • за заявою члена Осередку;
 • за систематичне невиконання зобов'язань, зокрема через відсутність члена Осередку на засіданнях Осередку більше ніж два рази підряд без поважних причин;
 • у разі надходження повідомлення від інституту громадянського суспільства за підписом керівника, якщо інше не передбачено його установчими документами, про відкликання свого представника та припинення його членства в Осередку.
 • у разі скасування державної реєстрації інституту громадянського суспільства, представником якого був член Осередку;
 • у разі неможливості члена Осередку брати участь у роботі Осередку за станом здоров`я, визнання його у судовому порядку недієздатним або обмежено дієздатним.
 • у разі обрання члена Осередку народним депутатом України, депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад або призначення на посаду в органі державної влади, органі влади Автономної Республіки Крим, органі місцевого самоврядування.
 • у разі набрання законної сили обвинувальним вироком щодо члена Осередку.
 • у разі смерті члена Осередку.

13. За рішенням Громадської ради, на підставі подання інституту громадянського суспільства його представник – член Осередку, може бути замінений іншим представником.

14. Осередок очолює голова Осередку, що обирається членами Осередку.

15. Голова Осередку:

 • організовує діяльність Осередку;
 • організовує підготовку і проведення засідань Осередку, головує під час їх проведення.
 • підписує документи від імені Осередку;
 • представляє Осередок у взаємовідносинах з органами державної влади, об'єднаннями Громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації;
 • щорічно письмово звітує Громадській раді про роботу Осередку.
 • Голова Осередку може брати участь у відкритих засіданнях територіальних відділень Комітету.
 • Повноваження Голови Осередку припиняються за рішенням Громадської ради у разі подання ним відповідної заяви, припинення його членства в Осередку, у разі  висловлення йому недовіри членами Осередку, а також у випадках передбачених Положенням про Громадську раду та цим Положенням.

17. Голова Осередку може мати заступника (заступників), які обираються членами Осередку.

18. Секретар Осередку обирається членами Осередку зі свого складу. За заявою Осередку голова територіального відділення Комітету може покласти здійснення функцій секретаря Осередку на представника територіального відділення Комітету.

19. Голова Осередку, а за його відсутності, заступник голови, головує на засіданнях Осередку. У разі відсутності голови Осередку та його заступника на засіданні головує один із членів Осередку за рішенням Осередку.

20. Осередок здійснює свою діяльність відповідно до затверджених ним планів роботи. Основною формою роботи Осередку є чергові та позачергові засідання.

21. Чергові засідання Осередку скликаються головою Осередку та проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз у квартал.

Позачергові засідання Осередку можуть скликатися за ініціативою голови Осередку, голови територіального відділення комітету за ініціативою Осередку чи одного або  кількох членів Осередку за умови підтримки цієї ініціативи третиною складу Осередку, висловленої у результаті голосування  за допомогою електронної пошти чи в інший, визначений  Осередком, спосіб. Повідомлення про скликання засідань Осередку, у тому числі позачергових, доводяться до відома кожного її члена не пізніше двох робочих днів до їх початку, а також оприлюднюються на офіційному вебсайті Комітету.

23. Голова Осередку інформує Голову територіального відділення Комітету про проведення засідання Осередку та подає матеріали з питань, що вносяться на засідання Осередку, не пізніше ніж за п'ять днів до засідання.

24. Проекти рішень та матеріали до розгляду  Осередку вносяться на розгляд членів Осередку шляхом розсилання їх електронною поштою чи в інший визначений Осередком спосіб:

 • до чергових засідань – не пізніше ніж за три робочих дні;
 • до позачергових засідань – не пізніше  ніж за один робочий день.

25. У засіданнях Осередку також можуть брати участь представники територіальних відділень Комітету та Комітету, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери його управління, органів державної влади, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, засобів масової інформації та наукових установ.

26. У засіданнях Осередку може брати участь з правом дорадчого голосу Голова територіального відділення Комітету, його заступник.

27. У засіданнях Осередку бере  участь з правом дорадчого голосу уповноважений представник територіального відділення Комітету (за згодою).

28. Засідання Осередку проводяться відкрито.

29. Засідання Осередку є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини членів Осередку (або їх представників).

30. Регламент проведення засідання Осередку визначається Осередком на його засіданні за пропозицією головуючого.

31. Член Осередку може брати участь у роботі Осередку особисто або через представника. Представник повинен бути представником того ж інституту громадянського суспільства, від якого обрано відповідного члена Осередку. Участь члена Осередку через представника може бути як тимчасовою, так і  постійною. Така участь оформлюється листом на ім'я голови Осередку за підписом члена Осередку та/або довіреністю на представлення інтересів члена Осередку в Осередку. Представництво не потребує затвердження Громадською Радою змін до складу Осередку. Член Осередку повинен не пізніше ніж за один робочий день до засідання Осередку повідомити секретаря Осередку про участь представника члена Осередку  у засіданні Осередку.  

32. Голова Осередку має право брати участь у засіданні Громадської Ради з правом дорадчого голосу.

33. У засіданні Осередку можуть брати участь члени Громадської Ради, з правом дорадчого голосу. Для цього член Громадської Ради має заявити Голові відповідного Осередку про свою заінтересованість брати участь у роботі відповідного Осередку. Секретар Осередку забезпечує інформування членів Громадської Ради, які виявили заінтересованість у роботі відповідного Осередку, про дату, місце та порядок денний засідань Осередку. 

34. Рішення Осередку приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів його членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні. У разі незгоди члена Осередку з ухваленим рішенням, про це зазначається в протоколі засідання. Такий член Осередку має право письмово викласти окрему думку, що долучається до відповідного рішення.

35. Рішення з оперативних, невідкладних питань у випадках, коли проекти таких рішень заздалегідь не готувалися, можуть ухвалюватися на засіданнях Осередку лише у випадках наявності підтверджень того, що з проектами цих рішень змогли ознайомитися не менше двох третин присутніх членів Осередку.

36. Рішення Осередку мають рекомендаційний характер і є обов'язковими для розгляду відповідним територіальним відділенням Комітету.

37. Засідання Осередку протоколюються. Перед поданням на підпис голові Осередку протокол підписується секретарем Осередку. Протокол передається протягом трьох робочих днів з дати проведення засідання Осередку на зберігання до секретаря Осередку. Копія протоколу передається одночасно до територіального відділення Комітету.

38. Процедура опитування (безвиїзного засідання) може застосовуватись лише щодо питань, які не потребують обговорень та за умови, якщо жоден з членів Осередку (або їх представників) не заперечує проти такої форми проведення засідання. На опрацювання питання та голосування при застосуванні процедури опитування надається, як правило, не менше двох діб. При цьому на голосування вноситься конкретне рішення та надається проект протоколу такого засідання. Протокол підписується без жодних правок, у вигляді, запропонованому для розгляду. Голосування відбувається шляхом листування за допомогою факсу, електронної пошти, листа або підписання Протоколу особисто членом Осередку (або його представником).

39. У випадку прийняття рішення шляхом опитування (безвиїзного засідання), рішення приймаються більшістю голосів членів Осередку (або їх представників), які підтримали рішення, від усього складу Осередку. Член Осередку (або його представник), який не погоджується з рішенням Осередку, має право висловити свою окрему думку, яка долучається до протоколу голосування. Про незгоду члена осередку з рішенням Осередку зазначається в протоколі голосування. 

40. Розсилку проектів рішень та протоколів засідань, повідомлень про безвиїзне засідання та інформації щодо результатів голосування, а також здійснення реєстрації результатів голосування, збір пропозицій і зауважень до форми проведення засідань та до питань, внесених на голосування, здійснює секретар Осередку.

41. Організаційно-технічне забезпечення роботи Осередку приміщенням, засобами зв`язку, створення умов для проведення його засідань здійснюється відповідним територіальним відділенням Комітету.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux