Вимога про надання інформації ТОВ «АГЕНЦІЯ «МЕГА ПЛЮС»
Опубліковано 03 липня 2020 року о 10:35

Антимонопольному комітету України (далі – Комітет), в ході здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції, стало відомо, що 19 вересня 2019 року завершено аукціон з продажу єдиного майнового комплексу: цілісний майновий комплек Аульської хлоропереливної станції, що забезпечує здійснення господарської діяльності зі зберігання, розливу в балони та контейнери рідкого хлору. Переможцем електронного аукціону оголошено товариство з обмеженою відповідальністю «АГЕНЦІЯ «МЕГА ПЛЮС» (далі – ТОВ «АГЕНЦІЯ «МЕГА ПЛЮС») (м. Дніпро). 

17 жовтня 2019 року між Дніпропетровською обласною радою та ТОВ «АГЕНЦІЯ «МЕГА ПЛЮС» було укладено договір купівлі-продажу єдиного майнового комплексу: цілісний майновий комплекс Аульської хлоропереливної станції. Ціна продажу об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ становить 36 180 000,70 гривень.

Відповідно до інформації, одержаної Комітетом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань на запити від 23.10.2019 № 1005877098, засновниками (учасниками) та керівником ТОВ «АГЕНЦІЯ «МЕГА ПЛЮС» є  Житніков Андрій Іванович.

Відповідно до частини другої статті 22 Закону України «Про захист економічної конкуренції», концентрацією визнається, зокрема:

безпосереднє або опосередковане придбання, набуття у власність іншим способом активів у вигляді єдиного майнового комплексу або структурного підрозділу суб’єкта господарювання, одержання в управління, оренду, лізинг, концесію чи набуття в інший спосіб права користування активами у вигляді єдиного майнового комплексу або структурного підрозділу суб’єкта господарювання, в тому числі придбання активів суб’єкта господарювання, що ліквідується;

безпосереднє або опосередковане придбання, набуття у власність іншим способом чи одержання в управління часток (акцій, паїв), що забезпечує досягнення чи перевищення 25 або 50 відсотків голосів у вищому органі управління відповідного суб’єкта господарювання.

Комітет на підставі пункту п’ятого частини першої статті 7 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» вживає заходів державного контролю з виявлення порушень законодавства про захист економічної конкуренції у сфері здійснення контролю за концентрацією.

З метою повного, всебічного та об’єктивного здійснення зазначеного повноваження, керуючись статтями 7, 16, 22 та 221 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» вимагаю у 10-денний строк з дня отримання цієї вимоги надати Комітету наступну інформацію та копії документів:

 • Дату придбання/набуття у власність в інший спосіб фізичною особою Житніковим А. І. частки у статутному капіталі ТОВ «АГЕНЦІЯ «МЕГА ПЛЮС».
 • Копії документів, завірені належним чином, які підтверджують придбання/набуття у власність в інший спосіб фізичною особою – громадянином України Житніковим А. І. частки у статутному капіталі ТОВ «АГЕНЦІЯ «МЕГА ПЛЮС» (наприклад, копію договору купівлі-продажу частки тощо).
 • Копію договору купівлі-продажу єдиного майнового комплексу: цілісний майновий комплекс Аульської хлоропереливної станції від 17.10.2019, укладеного між Дніпропетровською обласною радою та ТОВ «АГЕНЦІЯ «МЕГА ПЛЮС», завірену належним чином.
 • Чи набуло ТОВ «АГЕНЦІЯ «МЕГА ПЛЮС» у власність активи у вигляді єдиного майнового комплексу: цілісного майнового комплексу Аульської хлоропереливної станції? Якщо так – надати копію акта приймання-передачі, зазначити чи проведено державну реєстрацію в установленому законом порядку права власності на відповідні активи та коли саме. Якщо  ні – повідомити Комітет.
 • Вартість активів, обсяги реалізації товарів (робіт, послуг) фізичної особи – громадянина України Житнікова А. І. та суб’єктів господарювання, пов’язаних з ними відносинами контролю у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», за останній фінансовий рік, що передував року придбання/набуття у власність частки в інший спосіб частки у статутному капіталі ТОВ «АГЕНЦІЯ «МЕГА ПЛЮС», з наданням копій відповідних підтверджуючих документів [наприклад, копії балансу (форма №1), звіту про фінансові результати (форма № 2), податкової декларації тощо, окремо по кожному суб’єкту господарювання].

Відповідну інформацію надати щодо кожного суб’єкта господарювання окремо.

 • Вартість активів, обсяги реалізації товарів (робіт, послуг) ТОВ «АГЕНЦІЯ «МЕГА ПЛЮС» та суб’єктів господарювання, пов’язаних з ними відносинами контролю у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», за останній фінансовий рік (2018 рік), що передував року придбання активів у вигляді єдиного майнового комплексу: цілісний майновий комплекс Аульської хлоропереливної станції, з наданням копій відповідних підтверджуючих документів [наприклад, копії балансу (форма №1), звіту про фінансові результати (форма № 2), податкової декларації тощо, окремо по кожному суб’єкту господарювання].

Відповідну інформацію надати щодо кожного суб’єкта господарювання окремо.

Вказати джерело походження коштів за рахунок яких:

 • було придбано/набуто у власність в інший спосіб фізичною особою – громадянином України Житніковим А. І. частку у статутному капіталі ТОВ «АГЕНЦІЯ «МЕГА ПЛЮС»;
 • було придбано/планується придбати ТОВ «АГЕНЦІЯ «МЕГА ПЛЮС» активи у вигляді єдиний майновий комплекс: цілісний майновий комплекс Аульської хлоропереливної станції.

У разі якщо заявлені концентрації здійснено/планується здійснити за рахунок власних коштів фізичної особи – громадянина України Житнікова А. І., ТОВ «АГЕНЦІЯ «МЕГА ПЛЮС»  та/або суб’єктів господарювання, пов’язаних з ними відносинами контролю у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (в разі наявності таких), вказати документи для підтвердження наявності власних коштів, надати їх копії.

У разі якщо заявлені концентрації здійснено/планується здійснити за рахунок залучених коштів:

 1. зазначити джерело, розміри та умови фінансової підтримки, яку було отримано/буде отримано;
 2. надати документи для підтвердження, що залучення коштів не призвело/не призведе до виникнення відносин контролю з позикодавцем/кредитором.
 3. Чи здійснює/здійснювало ТОВ «АГЕНЦІЯ «МЕГА ПЛЮС» та/або суб’єкти господарювання, пов’язані з ним відносинами контролю, діяльність зі зберігання, розливу в балони та контейнери рідкого хлору, виробництва, придбання/реалізації хлору (інформацію надати щодо кожного суб’єкта господарювання окремо)?
 4. Вказати мету придбання ТОВ «АГЕНЦІЯ «МЕГА ПЛЮС» активів у вигляді єдиного майнового комплексу: цілісного майнового комплексу Аульської хлоропереливної станції, та планів щодо використання придбаного майнового комплексу.
 5. Ви можете надати будь-яку іншу інформацію, яка, на ваш погляд, може мати значення для розгляду зазначеного питання.
 6. Копії документів слід надати згідно з нумерацією пунктів цієї вимоги, з підписом працівника підприємства або уповноваженої особи у паперовому вигляді.
 7. Відповідь прошу надати згідно з нумерацією пунктів цієї вимоги, підписану керівником підприємства, у паперовому вигляді.
 8. У разі підписання відповіді уповноваженою особою, яка не є керівником, до відповіді має бути долучено оригінал довіреності або іншого документа, який належним чином посвідчує повноваження особи-підписання.

Відповідно до статті 22 Закону України «Про Антимонопольний комітет України»,  вимоги органу Комітету є обов’язковими для виконання у визначені ними строки. Відповідно до статті 221 зазначеного Закону, суб’єкти господарювання, інші юридичні особи, їх структурні підрозділи, філії, представництва, їх посадові особи  та працівники, фізичні особи зобов’язані на вимогу органу Комітету, голови територіального відділення Комітету, уповноважених ними працівників комітету, його територіального відділення подавати документи, предмети чи інші носії інформації, пояснення, іншу інформацію, в тому числі з обмеженим доступом та банківську таємницю, необхідну для виконання Комітетом завдань, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції.

У разі надання інформації з обмеженим доступом (зокрема, конфіденційної інформації) необхідно: (1) зазначати, яка саме інформація має обмежений доступ, у тому числі які саме документи або частини документів містять інформацію з обмеженим доступом; та (2) надати обґрунтування щодо віднесення інформації до інформації із обмеженим доступом.

Крім того, Комітету надається неконфіденційна версія документів чи іншої інформації, зокрема з виключеною, зачорненою чи в інший спосіб зміненою інформацією, яка забезпечує достатній її захист та досягнення цілей, передбачених пунктами 2 та 3 частини третьої статті 221 Закону України «Про Антимонопольний комітет України».

У разі відсутності можливості надання запитуваної інформації у визначений вимогою строк не пізніше кінцевої дати на надання відповіді, визначеної у цій вимозі, ви можете звернутися до Комітету з обґрунтованим клопотанням про продовження строку надання інформації на вимогу, із поясненнями причин неможливості надання запитуваної інформації у визначений у вимозі строк.

Відповідно до статті 63 Закону України «Про захист економічної конкуренції», суб’єкти господарювання, пов’язані відносинами контролю, зобов’язані забезпечувати обмін інформацією між собою та вживати інших заходів у такій спосіб та у такому обсязі, які б забезпечували запобігання вчиненню порушень законодавства про захист економічної конкуренції. Невиконання суб’єктами господарювання зазначених вимог не звільняє інших суб’єктів господарювання, яким повинна бути надана інформація чи які повинні були вжити інших заходів, від відповідальності.

Згідно із пунктами 13, 14, 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» та статтею 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» неподання органу Комітету інформації в установлені строки, подання інформації в неповному обсязі у встановлені строки, подання недостовірної інформації визнаються порушенням законодавства про захист економічної конкуренції і тягнуть за собою відповідальність у вигляді штрафу у розмірі до одного відсотка доходу (виручки) суб’єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.

З метою уникнення можливого знищення інформації, яка використовується під час підготовки відповідей на запитання цієї вимоги державний уповноважений застерігає товариство від вчинення таких дій. Державний уповноважений може запитати додаткову або уточнюючу інформацію у межах розгляду зазначеної справи. відповідно, товариство повинно запобігти знищенню інформації у будь-якому вигляді, яка має відношення до розгляду зазначеної справи.
Більше за темою
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux