Вимога про надання інформації ПрАТ «Зоря»
Опубліковано 25 серпня 2020 року о 11:40

У Антимонопольному комітеті України (далі – Комітет) проводиться дослідження фактів, пов’язаних з обмеженням конкуренції на ринку патоки крохмальної, карамельної, кислотної.

З метою повного, всебічного та об’єктивного проведення дослідження, керуючись статтями 7, 16, 22 та 221 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», Комітет вимагає у 10-денний строк з дня отримання цієї вимоги надати Комітету наступну інформацію, пояснення та копії документів:

1. Завірені належним чином копії установчих документів ПрАТ «Зоря» (далі – Товариство) станом на момент отримання цієї вимоги.

2. Чи займається Товариство або пов’язані з ним відносинами контролю у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» суб’єкти господарювання вирощуванням сировини для виробництва крохмалів (кукурудзи, картоплі, пшениці, тощо) та / або виробництвом крохмалів?

У разі позитивної відповіді – просимо надати перелік суб’єктів господарювання, які здійснюють відповідний вид господарської діяльності. Зазначити найменування юридичної особи, ідентифікаційний код та адресу реєстрації.

3. Чи займається Товариство або пов’язані з ним відносинами контролю у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» суб’єкти господарювання виробництвом крохмальної патоки (тут і далі розуміються всі види крохмальної патоки) (далі – патока) / мальтодекстринів / мальтодекстринових сиропів / декстринмальтози?

У разі позитивної відповіді – просимо надати перелік суб’єктів господарювання, які здійснюють відповідний вид господарської діяльності. Зазначити найменування юридичної особи, ідентифікаційний код та адресу реєстрації.

4. Чи здійснює (здійснювало протягом 2018-2019 років) Товариство виробництво та реалізацію товарів у будь-яких видах чи модифікаціях, зазначених нижче:

 • декстринів / мальтози / крохмалів;
 • патоки крохмальної / мальтодекстринів / мальтодекстринових сиропів / декстрин-мальтози;
 • глюкозних / глюкозно-фруктозних сиропів;
 • меляси (патоки), одержаної внаслiдок вилучення або рафiнування цукру?

У разі позитивної відповіді – надати повний перелік асортименту товарів, виробництво яких здійснює Товариство. Зазначити основну мету використання таких Товарів в процесі виробництва  кондитерських виробів, наприклад, як підсолоджувач, антикристалізатор, стабілізатор (загущувач), тощо. У разі, якщо окремі товари не використовуються під час виробництва кондитерських виробів, просимо зазначити про це. Інформацію просимо надати за формою, визначеною в таблиці 1.

У відповідь на це питання просимо зазначити лише перелік кінцевих товарів, які реалізуються в готовому вигляді на внутрішній чи зовнішні ринки, в межах єдиного суб’єкта господарювання у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

У разі, якщо окрема хімічна сполука виробляється в технологічному процесі виробництва товару, але не реалізується як кінцевий товар, то такий товар не треба зазначати.  Наприклад, якщо під час виробництва глюкози Товариство отримує декстрин, і при цьому, не здійснює реалізацію декстринів, а лише використовує в технологічному процесі виробництва інших сполук, то в такому випадку кінцевим товаром буде «глюкоза», «декстрини» не зазначаються.

Таблиця 1 – Перелік товарів, що виробляє Товариство

Назва товару

Код НПП

Код УКТ ЗЕД

Мета використання

1

Товар 1
Просимо надалі у відповідь на пункти 6 – 9 цієї вимоги надавати інформацію виключно щодо товарів, які використовуються для виробництва кондитерських виробів (далі – Товари).

5. Яким нормативам, стандартам (ДСТУ, Технічні умови, тощо) відповідають Товари, вироблені Товариством? Надати копії відповідних документів.

6. Зазначити загальні обсяги виробництва та реалізації, власного імпорту Товарів протягом 2018-2019 років. Інформацію просимо надати у натуральному вигляді щодо кожного Товару за кожен рік окремо за формою, визначеною в таблиці 

Таблиця 2 – Обсяги виробництва та реалізації товарів

Рік

Назва Товару

 Обсяг виробницт-ва Товару,

тонн

Обсяги реалізації Товару,

тонн

Обсяги експорту,

тонн

Обсяги імпорту,

тонн

суб’єктам господарювання, пов’язаним відносинами контролю (в межах єдиного суб’єкта господарювання) у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції»

суб’єктам господарюван-ня, не пов’язаним відносинами контролю (на внутрішній ринок України)

2018

Товар 1

 

 

 

 

 

Товар 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


7. Вказати перелік 5 найбільших (за обсягами придбання) покупців кожного Товару, протягом 2018-2019 років. Надати копії відповідних договорів купівлі-продажу, поставки, тощо (з усіма додатками, змінами та доповненнями. Щодо кожного суб’єкта господарювання (покупця) зазначити загальні обсяги придбання товарів у Товариства, а також щомісячні оптово-відпускні ціни продажу (станом на 1 число місяця). Інформацію просимо надати за формою, визначеною у таблиці 3.

Таблиця 3 – Обсяги реалізації Товару та оптово-відпускні ціни

Рік

Назва суб’єкта господарювання (покупця)

Обсяг придбання товару,

тонн

Оптово-відпускні ціни Товариства,

грн./тонну (без ПДВ)

2018

2019

Січень 2018

Лютий 2018

Березень 2018

Квітень 2018

Червень 2018

Грудень 2019

Назва товару 1

Покупець 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Покупець2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


8. Вказати основних конкурентів Товариства на ринках Товарів.

Крім того, Товариство може надати будь-яку інформацію, яка може сприяти повнішому, всебічному та об’єктивному встановленню обставин предмету дослідження.

Копії документів слід надати згідно з нумерацією пунктів цієї вимоги, з підписом керівника підприємства або уповноваженої особи у паперовому вигляді, інформацію, що запитується в табличному вигляді, необхідно надати в електронному вигляді у форматі «.xls» (Microsoft Office Excel 2003) на оптичному диску CD-R або DVD-R із зазначенням серії та номеру диску.

У разі підписання відповіді уповноваженою особою, яка не є керівником, до відповіді має бути долучено оригінал довіреності або іншого документа, який належним чином посвідчує повноваження особи-підписанта.

У разі надання інформації з обмеженим доступом (зокрема, конфіденційної інформації) необхідно: 1) зазначити, яка саме інформація має обмежений доступ, у тому числі які саме документи або частини документів містять інформацію з обмеженим доступом; та 2) надати обґрунтування щодо віднесення інформації до інформації із обмеженим доступом.

Крім того, Комітету надається неконфіденційна версія документів чи іншої інформації, зокрема з виключеною, зачорненою чи в інший спосіб зміненою інформацією, яка забезпечує достатній її захист та досягнення цілей, передбачених пунктами 2 та 3 частини третьої статті 221 Закону України «Про Антимонопольний комітет України».

У разі відсутності можливості надання запитуваної інформації у визначений вимогою строк не пізніше кінцевої дати на надання відповіді, визначеної у цій вимозі, Товариство може звернутися до Комітету з обґрунтованим клопотанням про продовження строку надання інформації на вимогу, із поясненням причин неможливості надання запитуваної інформації у визначений у вимозі термін.

Відповідно до статті 63 Закону України «Про захист економічної конкуренції» суб’єкти господарювання, пов’язані відносинами контролю, зобов’язані забезпечувати обмін інформацією між собою, та вживати інших заходів у такий спосіб та у такому обсязі, які б забезпечували запобігання вчиненню порушень законодавства про захист економічної конкуренції. Невиконання суб’єктами господарювання вимог щодо обміну інформацією не звільняє від відповідальності інших, пов’язаних з ним суб’єктів господарювання, яким повинна бути надана інформація чи які повинні були вжити інших заходів, необхідних для виконання вимоги уповноваженого органу Комітету.

Контактна особа Антимонопольного комітету України – Янова Юлія Володимирівна – начальник відділу ринків агропромислового комплексу, телефон – (044) 251-60-53, електронна адреса – apk@amcu.gov.ua.

Згідно із пунктами 13, 14, 15 статті 50 та статтею 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» неподання органу Антимонопольного комітету України інформації в установлені строки, подання інформації в неповному обсязі у встановлені строки, подання недостовірної інформації визнаються порушенням законодавства про захист економічної конкуренції і тягнуть за собою відповідальність у вигляді штрафу у розмірі до одного відсотка доходу (виручки) суб’єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.

З метою уникнення можливого знищення інформації, яка використовується під час підготовки відповідей на запитання цієї вимоги державний уповноважений застерігає Товариство від вчинення таких дій. Державний уповноважений може запитувати додаткову або уточнюючу інформацію у межах розгляду зазначеної справи. Відповідно, Товариство повинно запобігти знищенню інформації у будь-якому вигляді, яка має відношення до розгляду зазначеної справи.

Більше за темою
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux