Вимога про надання інформації ТОВ «ПЕРША ФАРМАЦІЯ ПОЛТАВИ»

Опубліковано 13 лютого 2024 року о 14:43

ВИМОГА 

про надання інформації

В Антимонопольному комітеті України (далі – Комітет) розглядається заява від 25.10.2023 б/н (вх. Комітету від 01.11.2023 № 14-01/257-АМ) громадянки «інформація, доступ до якої обмежено» (далі – Заявник) про наявність в діях товариства з обмеженою відповідальністю «ПЕРША ФАРМАЦІЯ ПОЛТАВИ» (ідентифікаційний код юридичної особи «інформація, доступ до якої обмежено») (далі – Товариство) ознак порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції, у вигляді поширення на вивісках та зовнішніх рекламних конструкціях аптечних закладів інформації: «Аптека оптових цін», а також реклами «…Шукаєте найнижчі ціни!? Зайдіть і порівняйте» (далі – Інформація).

Комітет уповноважений здійснювати розслідування згідно з Законами України «Про Антимонопольний комітет України», «Про захист економічної конкуренції», «Про захист від недобросовісної конкуренції».

Відповідно до статей 7 та 16 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» державний уповноважений Комітету для реалізації завдань, покладених на Комітет, має повноваження при розгляді заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції вимагати від суб’єктів господарювання інформацію, в тому числі з обмеженим доступом.

Відповідно до статті 22 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», вимоги органу Комітету є обов'язковими для виконання у визначені ними строки. Відповідно до статті 221 зазначеного Закону, суб'єкти господарювання, інші юридичні особи, їх структурні підрозділи, філії, представництва, їх посадові особи та працівники, фізичні особи зобов’язані на вимогу органу Комітету, голови територіального відділення Комітету, уповноважених ними працівників Комітету, його територіального відділення подавати документи, предмети чи інші носії інформації, пояснення, іншу інформацію, в тому числі з обмеженим доступом та банківську таємницю, необхідну для виконання Комітетом завдань, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції.

З метою повного, всебічного та об’єктивного розгляду Заяви, керуючись статтями 7, 16, 22 та 221 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», вимагаю у 10-денний строк з дня отримання цієї вимоги надати Комітету наступну інформацію, пояснення та засвідчені належним чином копії документів:

 1. Зазначити, з якого часу (з вказівкою на день, місяць, рік) та які види господарської діяльності фактично здійснює Товариство.
 2. Вказати вичерпний перелік ліцензій, виданих Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (далі – Держлікслужба), на підставі яких Товариство здійснює свою господарську діяльність. Відповідь підтвердити документально.
 3. Зазначити всі способи поширення Товариством Інформації (зокрема на вивісках, зовнішніх рекламних конструкціях аптечних закладів, в мережі Інтернет, в соціальних мережах, на власних веб-сайтах, в рекламних матеріалах тощо). Надати зразки таких рекламних матеріалів, зокрема якісні фотокопії вивісок та зовнішніх рекламних конструкцій аптечних закладів Товариства, аудіо та відеоматеріали, скріншоти з мережі Інтернет тощо, у яких здійснюється поширення Інформації.
 4. Надати повний перелік аптечних закладів, на вивісках та зовнішніх рекламних конструкціях яких Товариством здійснюється поширення Інформації (з вказівкою на повну адресу таких аптечних закладів).
 5. Вказати період/періоди (з вказівкою на дні, місяці, роки), протягом якого/яких Товариство здійснює поширення Інформації. Відповідь підтвердити документально.
 6. Вказати особу (осіб), яка (які) несе (несуть) відповідальність за поширення Інформації. Надати повну відповідь, зазначивши назву такого (таких) суб’єкта (суб’єктів) господарювання та ідентифікаційний код (для суб’єктів господарювання) та/або ПІБ, контактні дані (для фізичних осіб). Відповідь підтвердити документально.
 7. Надати ґрунтовні пояснення щодо:
  • вибору назви аптечних закладів Товариства «Аптека оптових цін», зокрема, який зміст закладався в словосполучення «оптові ціни»;
  • мети поширення реклами «…Шукаєте найнижчі ціни!? Зайдіть і порівняйте».
 8. Зазначити, чи має позначення «Аптека оптових цін», що розміщується на вивісках аптечних закладів Товариства, правовий захист на знак для товарів та послуг.
  • Якщо так, надати підтверджуючі документи та зазначити, яка особа є власником вказаної торговельної марки, надати докази на підтвердження викладеного;
  • Якщо ні, чітко зазначити про це та вказати, на якій правовій підставі Товариство використовує таке позначення.
 9. Чи здійснює Товариство реалізацію лікарських засобів за оптовими цінами?
  • Якщо так, вказати про це. Зазначити про наявність/відсутність умов придбання лікарських засобів за оптовими цінами. Надати докази на підтвердження викладеного.
  • Якщо ні, чітко вказати про це.
 10. Зазначити, чи проводила Держлікслужба перевірки діяльності Товариства щодо дотримання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), затверджених Постановою Кабінету Міністрів України № 929 від 30.11.2016 (із змінами).
  • Якщо так, зазначити результати перевірки/перевірок із наданням підтверджуючих документів щодо таких результатів
  • Якщо ні, чітко зазначити про це.
 11. Зазначити, чи надходили до Товариства звернення (скарги, претензії, повідомлення тощо) від споживачів (в тому числі від Заявника) та/або суб’єктів господарювання щодо поширюваної Товариством Інформації.
  • Якщо так, надати всі копії (належним чином засвідчені) таких звернень з відповідями Товариства на них.
  • Якщо ні, чітко зазначити про це.
 12. Зазначити основних конкурентів Товариства (5-10 суб’єктів господарювання), які здійснюють реалізацію лікарських засобів в аптечних закладах у територіальних межах діяльності Товариства (з вказівкою на їх найменування, ідентифікаційні коди та адреси).
 13. Чи надходили на адресу Товариства судові рішення, прийняті в рамках розгляду судових справ, пов’язаних з поширюваною Інформацією?
  • Якщо так, надати всі копії таких судових рішень.
  • Якщо ні, зазначити про це.

Копії всіх договорів, що запитуються в цій вимозі/надаються Товариством, повинні бути надані з усіма додатками до вказаних договорів, що є невід’ємними частинами цих договорів, додатковими угодами, змінами та доповненнями, а також копіями актів прийому-передачі товарів, робіт, послуг тощо.

Також необхідно надати контактні дані особи, відповідальної за підготовку відповіді на вимогу, а саме: ПІБ, посаду, електронну адресу та контактний телефон.

Крім того, Товариство може надати будь-яку інформацію, яка може сприяти повному, всебічному та об’єктивному встановленню обставин предмету вимоги.

Відповідь на цю вимогу та копії документів слід надати згідно з нумерацією пунктів цієї вимоги, з підписом керівника підприємства або уповноваженої особи у паперовому вигляді та з накладанням електронного цифрового підпису уповноваженої особи (у разі направлення відповіді засобами електронного зв’язку).

У разі підписання відповіді уповноваженою особою, яка не є керівником, до відповіді має бути долучено оригінал довіреності або іншого документа, який належним чином посвідчує повноваження особи-підписанта.

Документи та інформація, надані іноземною мовою, повинні супроводжуватись перекладом на українську мову, який засвідчується у встановленому порядку.

Копії документів, наданих на вимогу, обов’язково засвідчуються в порядку, встановленому чинним законодавством.

Документи, які надаються на вимогу Комітету, мають бути складені із зазначенням кількості сторінок, мати нумерацію сторінок та реєстр наданих документів відповідно до нумерації сторінок. У разі наявності великої кількості документів, матеріали розбити на томи, кількість аркушів в одному томі не повинна перевищувати 200 сторінок.

У разі надання інформації з обмеженим доступом (зокрема, конфіденційної інформації) необхідно: 1) зазначити, яка саме інформація має обмежений доступ, у тому числі які саме документи або частини документів містять інформацію з обмеженим доступом; та 2) надати обґрунтування щодо віднесення інформації до інформації із обмеженим доступом.

Крім того, Комітету надається неконфіденційна версія документів чи іншої інформації, зокрема з виключеною, зачорненою чи в інший спосіб зміненою інформацією, яка забезпечує достатній її захист та досягнення цілей, передбачених пунктами 2 та 3 частини третьої статті 221 Закону України «Про Антимонопольний комітет України».

У разі відсутності можливості надання запитуваної інформації у визначений вимогою строк не пізніше кінцевої дати на надання відповіді, визначеної у цій вимозі, ви можете звернутися до Комітету з обґрунтованим клопотанням про подовження строку на надання інформації на вимогу, із поясненням причин неможливості надання запитуваної інформації у визначений у вимозі строк.

Згідно із пунктами 13, 14, 15 статті 50 та статтею 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» неподання органу Комітету інформації в установлені строки, подання інформації в неповному обсязі у встановлені строки, подання недостовірної інформації визнаються порушенням законодавства про захист економічної конкуренції і тягнуть за собою відповідальність у вигляді штрафу у розмірі до одного відсотка доходу (виручки) суб’єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.

Державний уповноважений застерігає Товариство від знищення інформації, яка використовується під час підготовки відповідей на запитання цієї вимоги, оскільки державний уповноважений Комітету може запитувати додаткову або уточнюючу інформацію, зокрема в межах вжиття заходів державного контролю та/або розгляду інших пов’язаних питань. Товариство повинно запобігти знищенню інформації у будь-якому вигляді, яка має відношення до відповідей на поставлені у вимозі питання.

Контактна особа Комітету – Коммунарова Анна Олександрівна, головний спеціаліст відділу розслідувань недобросовісної конкуренції виробничої сфери Управління розслідувань недобросовісної конкуренції; телефон – (044) 251-62-25, дод 62-17, kommunarova@amcu.gov.ua.

Вимога до ТОВ «ПЕРША ФАРМАЦІЯ ПОЛТАВИ»

Більше за темою

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux