Міжнародна мережа з питань конкуренції

Опубліковано 19 серпня 2019 року о 13:49

Міжнародна мережа з питань конкуренції (далі – ММК) є однією з організацій, створених для втілення правил та засад економічної конкуренції на міжнародному рівні. Проте на ряду з такими міжнародними організаціями як ОЕСР, СОТ та ЮНКТАД, ММК є унікальною, враховуючи порядок та специфіку її функціонування.

ММК є єдиною міжнародною інституцією, сфера діяльності якої полягає виключно в правозастосуванні конкурентних правил. Правотворча функція залишилась поза її компетенцією. Членство в організації побудовано на добровільних засадах – до її складу може вступити будь-яке національне або міждержавне конкурентне відомство.

Діяльність ММК зорієнтована на конкретних проектах, що розподіляються між робочими групами, члени яких спілкуються один з одним за допомогою Інтернету, телефону, телефаксу або беручи участь у відео конференціях. Ці проекти та порядок їх реалізації обговорюються під час щорічних зустрічей та конференцій. Коли по завершенню якогось проекту виносяться певні інструкції та рекомендації, у компетентних органів-учасників ММК залишається право вирішувати, чи застосовувати ці рекомендації у власній практиці, а також самостійно обирати порядок їхньої імплементації: шляхом укладання відповідних односторонніх, двосторонніх або багатосторонніх актів.

ММК також тісно співпрацює та залучає підтримку від інших існуючих міжнародних установ, професійних асоціацій, практикуючих юристів, спеціалістів в галузі економіки, споживчої політики, різних сферах промисловості та наукових діячів. Саме такі неурядові радники допомагають ММК в розробці дискусійних програм та вдосконаленні пропозицій та рекомендацій.

Основна функція ММК полягає в створенні міжнародної мережі для забезпечення конкурентних відомств розвинутих країн та країн, що розвиваються, практичними матеріалами з застосування антимонопольної політики. Головною метою цієї організації є зміцнення співробітництва та поступове зближення правозастосовчої діяльності різних конкурентних відомств – членів Мережі. Послідовність в правозастосовчій політиці та уникнення непотрібних та зайвих адміністративних обтяжень служить на користь як інтересам споживачів та і бізнесовим колам у всьому світі. ММК діє в якості практичного форуму та з’єднуючого мосту між розвинутими країнами та країнами, що розвиваються. Члени організації мають змогу обмінюватись досвідом та підходами для ефективного вирішення проблем, що постають перед ними під час застосування правил економічної конкуренції. Основна увага ММК зосереджена на таких питаннях, як процес контролю за злиттям, переважно на міжнаціональному рівні, а також формуванні проконкурентної свідомості зокрема в країнах з молодою та перехідною економікою через впровадження навчальних програм в кола громадськості. Також особливий акцент в своїй діяльності ММК ставить на процедурних аспектах організації захисту економічної конкуренції.

Міжнародна мережа з питань конкуренції розпочала свою діяльність в жовтні 2001 року. ЇЇ засновниками і першими учасниками стали конкурентні відомства із 14 країн світу.

На даний момент ММК нараховує майже 100 членів. В 2002 році Україна також увійшла до складу цієї організації.  

Щорічні конференції

Діяльність ММК організовано навколо щорічних конференцій, в яких беруть участь голови конкурентних відомств – членів організації. На цих конференціях шляхом проведення спільних дискусій та консультацій створюються передумови для розбудови нових проектів, а також розглядаються перспективи та підбиваються підсумки по проектах, що знаходяться в провадженні ММК. Після чергової конференції кожен рік додатково проводиться зустріч представників Керуючої групи, які обговорюють досягнення робочих груп та стан поточних проектів.

Плануванням та координацією щорічної конференції займається Комітет з планування щорічної конференції. Він підготовлює порядок денний та приблизний список учасників конференції та передає його на затвердження Керуючій групі. До порядку денного входять питання, висвітлені в доповідях робочих груп щодо досягнень з конкретних проектів, а також пункти майбутньої робочої програми ММК. Крім цього, Комітет також розглядає запити відомств-членів щодо допомоги в фінансуванні їхньої участі та дає з приводу цього рекомендації Бюджетному комітету для прийняття рішень.

Внутрішньою робочою мовою Мережі, в тому числі Керуючої та робочих груп, а також щорічних конференцій є англійська мова.

Фінансування

Фінансування запланованих конференцій та зустрічей бере на себе приймаюча сторона, тобто конкурентне відомство тієї країни, де відбувається відповідний захід. При цьому кожен учасник самостійно несе всі витрати, пов’язані з його участю в тому чи іншому заході. В разі, якщо якийсь член ММК через недостатність коштів не може забезпечити свою участь в конференції, питання відшкодування відповідних витрат може бути розглянуто компетентними органами Мережі.

Структура ММК

Діяльність ММК побудована за предметним принципом. В рамках Мережі було створено одна Керуюча та 8 робочих груп, кожна з яких зосереджена на конкретній меті, програмі та плані дій.

Керуюча група складається із 15 осіб - представників різних конкурентних відомств-членів організації. До компетенції керуючої групи входять наступні питання:

 1. Управління роботою ММК в частині визначення предмету потенційного інтересу її членів та внесення пропозицій щодо проектів, кінцевою метою яких є підготовка інструкцій та практичних рекомендацій
 2. Створює та структурує робочі групи відповідно до проектів, визначених на щорічних конференціях
 3. Переглядає та затверджує робочий план, розроблений відповідальною робочою групою
 4. Підготовлює та розповсюджує програму та порядок денний конференцій та зустрічей членів ММК
 5.  Схвалює порядок денний та перелік учасників – не членів Мережі щорічних конференцій
 6. Безпосередньо або через Бюджетний комітет, що є структурним підрозділом керуючої групи, засновує та організовує діяльність неприбуткової Організації з підтримки ММК відповідно до законодавства Оттави (Канада).   
 7. Готує інструкції для Комітету з планування щорічної конференції стосовно фінансових питань участі членів ММК в її заходах.

Всіма питаннями, віднесеними до компетенції Керуючої групи, відає та персонально відповідає Голова керуючої групи.

Робочі групи

Керуюча група визначає сферу компетенції та обсяг завдань робочих груп. Керівник кожної робочої групи обирає та призначає представників відомств-учасників ММК в якості членів тієї чи іншої робочої групи, здійснюючи розподіл місць за принципом географічної різноманітності. Рішення в робочих групах приймаються на основі консенсусу. У випадках неможливості його досягнення, в докладах робочих груп висвітлюються всі існуючі думки та аргументи на їх підтримку.

В рамках ММК створено 8 робочих груп, кожна з яких займається чітко визначеним колом питань в конкретній сфері компетенції Мережі.

1. Група з впровадження конкурентної політики (Competition policy implementation)

Основна функція цієї робочої групи полягає в визначенні ключових елементів, що сприяють інституційній розбудові в галузі захисту економічної конкуренції та реалізації конкурентної політики в країнах, що розвиваються, та в країнах з перехідною економікою.

До складу даної робочої групи входять підгрупи, які досліджують наступні питання:

 • Ефективність технічної допомоги:

Основна функція цієї підгрупи полягає в організації проектів з в підвищення ефективності технічної допомоги, яку отримують молоді компетентні органи.  В рамках цих проектів вивчається, яким чином краще досягнути задоволення потреб молодих конкурентних відомств і які моделі технічної допомоги краще підходять для кожного етапу розвитку конкурентного відомства.

 •  Підвищення репутації компетентних органів через покращення професійного досвіду молодих конкурентних відомств:

Ця підгрупа займається виокремленням проблем, з якими стикаються молоді конкурентні відомства, та пошуком засобів, за допомогою яких можна ефективно їх долати.

 • Розвитку про конкурентної свідомості:

Ця підгрупа залучена до процесу виховання проконкурентної свідомості серед громадськості, органів влади та інших учасників підприємницької діяльності. Якщо в попередні роки діяльність цієї підгрупи була сфокусована на загальних питаннях проконкурентної свідомості та її розвитку в окремих секторах економіки, то поточна робота цієї підгрупи стосується розвитку проконкурентної свідомості в органах судової влади.

2. Група з картелів

Сфера діяльності групи з картелів зосереджена на протидії розповсюдженню та функціонуванню картелів як на національному, так і на міжнародному рівні, незалежно від досвіду та рівня розвитку конкурентної політики того чи іншого члена ММК.

Робоча група з картелів складається з двох підгруп:

 •  Загальні правові засади:

До компетенції цієї підгрупи  входить розроблення основних правових та концептуальних засад правозастосовчої  діяльності конкурентних відомств. Сфера її діяльності охоплюється організацією антикартельних заходів, підтримки антикартельної політики та  встановлення інституційних механізмів виявлення, дослідження та покарання суб’єктів картельних дій.

 • Технічні інструменти із застосування:

Основним завданням цієї підгрупи є допомога конкурентним відомствам покращити їхню техніку із застосування антикартельних заходів. Вона прагне підвищити ефективність антикартельної політики шляхом виявлення та обміну специфічними слідчими техніками серед відомств різного рівня розвитку. Робота цієї підгрупи переважно організована за допомогою двох інструментів: Щорічного міжнародного семінару з питань картелів та Інструкцій з застосування антикартельних заходів.

В рамках цієї робочої групи проводяться  семінари ММК з картелів, які є продовженням серії конференцій з цієї тематики, які були розпочаті в 1999 році та сприяли обміну досвідом та практичними навичками серед картельних відомств.

3. Група з питань фінансування

Дана група відповідальна по загальних питаннях фінансування тих антимонопольних відомств, що не спроможні самостійно забезпечити свою участь в заходах ММК. Ця група займається пошуком такої підтримки від транснаціональних інвестиційних організацій, державних закладів, що надають технічну допомогу, а також неприбуткових установ, таких як приватні фонди.

4. Група з питань членства

До компетенції цієї робочої групи входить встановлення відповідності того чи іншого конкурентного відомства визначеним критеріям для вступу до Міжнародної мережі з питань конкуренції. Також до її функцій відноситься заохочення державних та міждержавних антимонопольних установ до участі в ММК.

5. Група з питань злиттів

Основне завдання цієї робочої групи полягає в просуванні найкращого досвіду з організації та функціонування системи контролю над злиттям з метою, по-перше, підвищення ефективності механізму контролю за злиттям кожної з юрисдикцій, по-друге, полегшення існуючих матеріальних та процесуальних порядків зближення і, по-третє,   скорочення загального та індивідуального строку та інших ресурсів при проходженні багатоюрисдикційних процедур контролю над злиттям.

До складу робочої групи з питань злиттів входять дві підгрупи:

 •  Повідомлення про злиття та процедури контролю

Сфера діяльності цієї підгрупи охоплюється дослідженням процедурних аспектів повідомлень про злиття та оглядом питань юрисдикції, термінів та характеру повідомлень про злиття, а також обсягу обов’язкової інформації, що підлягає зазначенню в повідомленнях, та строків їх розгляду. Ця підгрупа також відповідальна за збір та опублікування інформації щодо правової регламентації питань злиття в законодавстві членів ММК.

 • Дослідження процесу злиття та аналіз:

Дана підгрупа займається дослідженням та аналізом технічних інструментів для розслідування процесів злиття, включаючи існуючі норми із заборони злиттів та засоби і технології збирання доказової бази.

6. Організаційна робоча група

Дана робоча група тісно співпрацює з групою з питань фінансування та займається вирішенням деяких фінансових та кадрових питань Мережі.

7. Робоча група з діяльності колишніх робочих груп

В процесі діяльності ММК створюються нові та ліквідуються попередні робочі групи. Однак коли зникає певна робоча група, вона може залишити після себе проекти та матеріали, що ще можуть якійсь час тривати та потребують спостереження з боку компетентних осіб. Саме із цією метою була створена дана робоча група.

8. Група із застосування антимонопольних приписів в окремих сферах

Ця робоча група займається вивченням та аналізом діяльності різних конкурентних відомств з застосування правил економічної конкуренції через встановлення певних обмежень і примусів в різноманітних сферах діяльності суб’єктів господарювання та узагальнює результати дослідження для подальшого обговорення.

Залучення неурядових радників до участі в діяльності ММК

Крім цього, ММК залучає експертів в сфері захисту економічної конкуренції, спеціалістів в області юриспруденції, представників відповідних споживчих кіл, підприємницьких структур та наукових установ. Кожен з них вносить свій вклад в роботу ММК шляхом надання певної інформації, підготовки експертних висновків, розроблення робочих програм та інших питань відносно сфери діяльності Мережі. При цьому вони, як правило, самостійно несуть всі витрати, пов’язані з їхньої діяльністю в ММК. Зазначені особи не вправі брати участь в прийнятті необхідних та обов’язкових рішень щодо організації та функціонування Мережі.

Регламентуючі документи

ММК та її члени в своїй діяльності керуються положеннями «Меморандуму про заснування і функціонування Міжнародної Мережі з питань конкуренції» («Memorandum on the Establishment and Operation of the International Competition Network») та «Основними засадами діяльності ММК»(«Operational Framework»).

Проекти

У межах ММК проводиться велика аналітична та практична робота по здійсненню ефективного співробітництва між членами Мережі та реалізації створених програм. Вся робота ММК організована навколо конкретних проектів. В якості прикладу можна навести наступний проект.

Експериментальний проект з передачі досвіду від більш досвідчених до молодих конкурентних відомств

ММК розпочала експериментальний проект, метою якого є полегшення та спрощення взаємозв’язків між конкурентними відомствами задля того, щоб зробити досвід досвідчених антимонопольних органів більш доступним для вивчення менш досвідченими колегами. Незважаючи на відмінності в юрисдикціях різних правових систем, існують спільні питання, з якими стикаються конкурентні відомства в своїй діяльності незалежно від їхньої юрисдикції, а саме: визначення відповідних ринків, встановлення бар’єрів для входу на ринок, рівня продуктивності, оцінка конкурентної поведінки та ін.

Програма передбачає дві основних моделі передачі досвіду до молодих конкурентних відомств: партнерство та консультації. Дана експериментальна програма буде розглянута на щорічній конференції в Червні 2007 року в Москві.

 • Партнерство:

В рамках цієї моделі члени ММК - учасники цієї програми згруповуються в пари, в кожній з яких співпрацюють більш досвідчене та менш досвідчене конкурентні відомства. Під час дії цієї програми 3-4 пари конкурентних відомств вже погодились встановити постійні контакти та спростити процедуру запитів між ними. Є сподівання, що така форма співпраці буде гнучкою, мати неформальний характер та необтяженою зайвими процесуальними діями. Незважаючи на те, що попередній термін закінчення проекту запланований на червень 2007 року, відносини та проекти, розпочаті між учасниками програми можуть продовжуватись і після встановленої дати, якщо сторони дійдуть відповідної згоди. При цьому, робота в парі з визначеним партнером не перешкоджає учаснику в співробітництві з іншими конкурентними відомствами, в тому числі отриманні від них  необхідної інформації.

 • Консультації:

За цією моделлю більш досвідчені конкурентні органи добровільно погодились надавати консультації менш досвідченим конкурентним відомствам, враховуючи обмеження, які вони вправі  встановити.

В якості консультуючих учасників цієї програми виступили конкурентні відомства наступних країн: Канада, Франція, Німеччина, Угорщина, Південна Африканська Республіка, Сполучені Штати Америки, Перу.

Кожне із консультуючих відомств вказало перелік тих питань та галузей, по яких вони беруться надавати консультації, визначаючи при цьому відповідальних осіб та експертів, на яких покладаються відповідні обов’язки. Всі консультації та поради мають носити конфіденційний характер відповідно до національних правил конфіденційності. Ця програма спрямована на підтримку та розвиток контактів та  взаємозв’язків за іншими проектами, що існують між учасниками програми.

Єдиною умовою участі в даному проекті є  згода учасників на подальшу оцінку результатів проведення цієї програми. Підчас реалізації другої моделі проекту від сторони – споживача консультацій уповноважується особа, яка слідкує за процесом надання консультацій, виділяє питання, по яких відбувалась співпраця та досліджує вплив та ефективність отриманої допомоги в правозастосовчій практиці відповідних конкурентних органів. Що стосується моделі партнерства, то підгрупа з питань ефективності технічної допомоги обирає одного або більше членів ММК, що не були учасниками даного проекту, для проведення оцінки результатів цієї програми на основі доповідей партнерів про досвід, набутий під час програми.

Слід зазначити, що представлений вище проект є лише малою частиною тієї аналітичної роботи, що проводиться в межах ММК.

Інтернет сторінка

Міжнародною мережею з питань конкуренції був створений веб-сайт: www.internationalcompetitionnetwork.org, який є не тільки інформаційною базою Мережі, але й основним інструментом організації її діяльності. Відповідно до Основних засад діяльності ММК сайт представлений англійською мовою.

Він складається з декількох розділів, де відображено історію виникнення, структуру організації та порядок вступу до Мережі. Крім того, до інформації про кожну робочу групу додаються всі робочі та інформаційні матеріали з приводу їх діяльності., вказуються необхідні контакти із відповідальними особами з того чи іншого проекту. В окремому підрозділі висвітлюються всі останні події та новини організації. На сайті також можна знайти всі установчі та інші документи, пов’язані з діяльністю ММК. Окремо надаються робочі та аналітичні матеріали за результатами проведених щорічних конференцій та семінарів.

Для зручності користування на сайті існує пошукова система, за допомогою якої можна знайти необхідну інформацію щодо діяльності Мережі.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux